Assessments

Neem vrijblijvend contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

ja, ik wil graag afspreken
contact via WhatsApp

Raat neemt de volgende assessments af:

Wij geven hieronder graag nadere toelichting op de inzet en kosten van assessments.


PERSOONLIJKE PROFIEL ANALYSE

De Persoonlijke Profiel Analyse geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. Op basis hiervan kunnen beslissingen op het gebied van werving en selectie met meer zekerheid worden genomen. Ook kan worden bepaald op welk gebied maximaal effect mag worden verwacht van opleiding en ontwikkeling en waardoor medewerkers gemotiveerd en gestimuleerd worden. Dit voorkomt onnodig personeelsverloop. Door minder tijd te besteden aan personen die onderpresteren kan de focus worden verlegd naar medewerkers die uw organisatie vooruit helpen.

Met de basis PPA rapportage beschik je dan over een gedragsprofiel van de persoon waarin sterkten en mogelijke beperkingen, wijze van communiceren, waarde voor de organisatie, motivatoren, de grootste vrees en het gedrag onder druk naar voren komen.

Aanvullende rapportages
Op basis van een ingevuld PPA formulier kunt je diverse aanvullende rapportages genereren, die je in staat stellen personen aan functies te koppelen en je medewerkers aan te sturen, begeleiden, ontwikkelen en opleiden.

Toepassing
PPA kan worden ingezet om:


FUNCTIE ANALYSE

Functie Analyse geeft inzicht in welke gedrags-kenmerken vereist zijn voor de succesvolle invulling van een functie. De gedragseigenschappen van de kandidaat worden vergeleken met de functie-vereisten om te bepalen of er een match is.

Waarom Functie Profielen?
De sleutel tot succesvol management is weten hoe een functie ideaal bezien ingevuld dient te worden. Door vast te stellen welke gedragskenmerken nodig zijn voor de functie, kun je onderbouwde beslissingen nemen ten aanzien van de geschiktheid van de kandidaat.

Minder personeelsverloop
Als de juiste werknemers de juiste functies vervullen, wordt de werktevredenheid positief beïnvloed en wordt het potentieel optimaal benut. Positief gevolg: het personeelsverloop daalt en de juiste personen krijgen passende ontwikkelingskansen. Bovendien worden beslissingen tijdens aannameprocedures beter onderbouwd waardoor de kans op een mismatch afneemt.

Functie profiel
Functie analyse stelt je in staat de gewenste gedragskenmerken van een functie vast te stellen. In combinatie met de PPA is het mogelijk het gewenste/vereiste werkgedrag te vergelijken met de gedragseigenschappen van kandidaten en werknemers. Op basis van een 'fit' indicatie wordt vastgesteld in welke mate het werkgedrag van de persoon overeenkomt met het functie profiel.

Functie rapport
Het functie rapport voorziet je van een beschrijving van het gewenste werkgedrag en een lijst passende interviewvragen, zodat een persoonlijk gesprek meer waarde krijgt.

Toepassingen
Gebruik functieprofilering om meer zekerheid te krijgen op het gebied van:


EMOTIONELE INTELLIGENTIE

Emotionele intelligentie is bepalend voor de wijze waarop mensen zich manifesteren binnen de complexiteit van moderne organisaties. Deze test geeft inzicht in de wijze waarop ze omgaan met hun emoties, reageren op (werk)druk en relaties beheren.

Personen die emotioneel intelligent zijn beschikken over zelfkennis, blinken uit in communicatie en zijn in staat hun gedrag situationeel aan te passen. Het is daarom aannemelijk dat deze personen in staat zijn te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld in moderne, competitieve en complexe organisaties. Bovendien kunnen emotioneel intelligente personen doorgaans beter omgaan met stress, ze hebben minder motivatieproblemen, tonen betrokkenheid en kunnen conflicten en veranderingen hanteren.

Het assessment laat zien in hoeverre iemand inzicht heeft in de eigen emoties en hiermee om weet te gaan. Maar ook in hoe goed zij gevoelens van anderen kunnen inschatten en hoe zij deze kennis inzetten bij het opbouwen en onderhouden van een goede verstandhouding. De rapportage geeft inzicht in hoeverre kandidaten gedijen in een dynamische, veranderende omgeving. Tevens wordt aangegeven op welk(e) vlak(ken) de betreffende persoon zich nog zou kunnen ontwikkelen.

Emotionele Intelligente en leiderschap
Aangezien emotioneel intelligente leidinggevenden over mensgerichte leiderschapskwaliteiten beschikken, functioneren hun teams gewoonlijk goed en zijn zowel motivatie als betrokkenheid in het team hoog. Deze aspecten dragen bij aan een hoge mate van loyaliteit en weinig verloop.

Rapportage
De rapportage die wordt gegenereerd op basis van de TEIQue vragenlijst beantwoordt de volgende vragen:

Zet TEIQue in om communicatie en persoonlijke betrokkenheid te verbeteren, een groep van gemotiveerde mensen te formeren en een toename van de productiviteit te genereren. Ontdek hoe EIQ binnen de organisatie ingezet kan worden om werknemers te selecteren, behouden, ontwikkelen en begeleiden.


360 GRADEN FEEDBACK

Ben je er zeker van dat jouw managers moeiteloos kunnen identificeren welke factoren debet zijn aan onderprestatie? Zijn ze in staat om tegelijkertijd de juiste focus te bewaren? En ook nog degenen die uitblinken de juiste aandacht te geven?

Een goede manier om inzicht te krijgen in het functioneren van uw medewerkers is het verzamelen van feedback van collega's, klanten en leidinggevenden. Dit biedt u de kans in te schatten of werknemers over zelfkennis beschikken en inzicht te krijgen in de invloed die zij hebben op de rest van de organisatie. Zo kunt u onderpresteerders in de gaten houden en tijd vrij maken om anderen aan te sturen. Bovendien wordt duidelijk op welk vlak werknemers zich verder zouden kunnen ontwikkelen.

360 Graden feedback kan ook worden ingezet om het zelfinzicht van jouw medewerkers te vergroten, zodat ze een realistisch beeld krijgen van de bijdrage die zij leveren aan de organisatie.

Constructief en oprecht
360 Feedback stimuleert constructieve en oprechte feedback op basis waarvan medewerkers inzicht krijgen in de individuele impact die zij hebben op het team of de organisatie. Bovendien wijst 360 graden feedback ontwikkelingsbehoefte aan waardoor de effectiviteit kan worden verhoogd. Dit instrument zorgt ervoor dat personen snel en gemakkelijk feedback kunnen verzamelen vanuit diverse perspectieven en dit vervolgens te vergelijken met hun eigen perceptie over hun functioneren.


GENERAL INTELLIGENCE ASSESSMENT (GIA)

GIA meet het leervermogen van een persoon. Het geeft inzicht in hoe snel iemand zich nieuwe taken eigen kan maken en hoe de persoon reageert op training. Reageert de persoon alert en adequaat en beschikt hij of zij over (veel) ontwikkel potentieel?

Het verschil tussen slagen en falen van een nieuwe medewerker wordt soms bepaald door de snelheid waarmee de persoon in staat is zich nieuwe taken en procedures eigen te maken. Een CV zegt niet alles. Zo voorspelt het niet wie snel en succesvol van start zal gaan. GIA meet het leervermogen van een persoon. De snelheid waarmee een kandidaat zich nieuwe vaardigheden eigen maakt en procedures aanleert is een indicator voor het potentieel dat diegene heeft om te groeien in een functie en zich te ontwikkelen. Ook geeft het enig inzicht in hoe degene reageert op een training of opleiding.

Essentiële aspecten
Voor iedere organisatie zijn twee aspecten essentieel. Ten eerste is het van belang dat leidinggevenden over het vermogen beschikken om zich voortdurend aan te passen aan het continue veranderende organisatieklimaat. Als tweede moeten de loyaliteit en betrokkenheid van succesvolle werknemers worden gewaarborgd. GIA laat zien welke leidinggevenden over het potentieel beschikken om veranderingen in gang te zetten en ermee om te gaan. Je krijgt meer zicht op de capaciteiten van uw werknemers, zodat je ze op het juiste vlak passende uitdagingen aan kunt bieden.

Rapportage
GIA is een online assessment. De gegenereerde rapportages beantwoorden onder andere onderstaande vragen betreffende kandidaten of werknemers:


Team Analyse (TTA)

Team analyse geeft inzicht in de betrokkenheid, motivatie en prestaties van een team. Vragen als: Is er onderlinge machtsstrijd? Wat motiveert de teamleden? Welke leiderschapsstijl zal hen inspireren? komen aan bod.

Teams
Teams vormen de fundering van elke organisatie. Toch is gebleken dan een meerderheid van de teams significant minder presteert dan maximaal haalbaar zou moeten zijn. Dit kost organisaties veel geld.

Hoe zorg je ervoor dat de teams in jouw organisatie presteren naar maximale kunnen? Stuur je teams aan als operationele units of benader je de teamleden op individuele basis?

Thomas Team Analyse
De Thomas Team Analyse (TTA) wordt gebruikt in combinatie met Thomas PPA en helpt inzicht te krijgen in de sterkten, beperkingen en waarde van een team voor uw organisatie. Het zal u helpen de prestaties van uw teams te verbeteren dankzij effectievere aansturing.