Assessments

 

Raat neemt de volgende assessments af:

 

Wij geven hieronder graag nadere toelichting op de inzet van assessments.

PERSOONLIJKE PROFIEL ANALYSE

De Persoonlijke Profiel Analyse geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. Op basis hiervan kunnen beslissingen op het gebied van werving en selectie met meer zekerheid worden genomen. Ook kan worden bepaald op welk gebied maximaal effect mag worden verwacht van opleiding en ontwikkeling en waardoor medewerkers gemotiveerd en gestimuleerd worden. Dit voorkomt onnodig personeelsverloop. Door minder tijd te besteden aan personen die onderpresteren kan de focus worden verlegd naar medewerkers die uw organisatie vooruit helpen.

Met de basis PPA rapportage beschik je dan over een gedragsprofiel van de persoon waarin sterkten en mogelijke beperkingen, wijze van communiceren, waarde voor de organisatie, motivatoren, de grootste vrees en het gedrag onder druk naar voren komen.

Aanvullende rapportages

Op basis van een ingevuld PPA formulier kunt je diverse aanvullende rapportages genereren, die je in staat stellen personen aan functies te koppelen en je medewerkers aan te sturen, begeleiden, ontwikkelen en opleiden.

Toepassing

PPA kan worden ingezet om:

 • de juiste persoon te selecteren
 • te bepalen wie voor promotie in aanmerking komt
 • teams samen te stellen
 • motivatie en gedrevenheid te meten om verloop te minimaliseren
 • nauwkeurig te kunnen bepalen welke ontwikkelingstrajecten voor DE organisatie effectief zijn
 • het prestatieniveau te optimaliseren
 • problemen binnen teams op te lossen
 • de motivatie te vergroten
 • het personeelsverloop terug te dringen

EMOTIONELE INTELLIGENTIE

Emotionele intelligentie is bepalend voor de wijze waarop mensen zich manifesteren binnen de complexiteit van moderne organisaties. Deze test geeft inzicht in de wijze waarop ze omgaan met hun emoties, reageren op (werk)druk en relaties beheren.

Personen die emotioneel intelligent zijn beschikken over zelfkennis, blinken uit in communicatie en zijn in staat hun gedrag situationeel aan te passen. Het is daarom aannemelijk dat deze personen in staat zijn te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld in moderne, competitieve en complexe organisaties. Bovendien kunnen emotioneel intelligente personen doorgaans beter omgaan met stress, ze hebben minder motivatieproblemen, tonen betrokkenheid en kunnen conflicten en veranderingen hanteren.

Het assessment laat zien in hoeverre iemand inzicht heeft in de eigen emoties en hiermee om weet te gaan. Maar ook in hoe goed zij gevoelens van anderen kunnen inschatten en hoe zij deze kennis inzetten bij het opbouwen en onderhouden van een goede verstandhouding. De rapportage geeft inzicht in hoeverre kandidaten gedijen in een dynamische, veranderende omgeving. Tevens wordt aangegeven op welk(e) vlak(ken) de betreffende persoon zich nog zou kunnen ontwikkelen.

Emotionele Intelligente en leiderschap

Aangezien emotioneel intelligente leidinggevenden over mensgerichte leiderschapskwaliteiten beschikken, functioneren hun teams gewoonlijk goed en zijn zowel motivatie als betrokkenheid in het team hoog. Deze aspecten dragen bij aan een hoge mate van loyaliteit en weinig verloop.

Rapportage

De rapportage die wordt gegenereerd op basis van de EIQ vragenlijst beantwoordt de volgende vragen:

 • In hoeverre is de persoon zich bewust van zijn of haar kwaliteiten en mogelijke beperkingen?
 • In welke mate past hij of zij het gedrag aan veranderende omstandigheden aan?
 • Hoe gaat de persoon om met spanning?
 • Weet de persoon zijn of haar impulsen ook onder druk te beheersen?
 • Hoe gevoelig is de persoon voor de emoties van een ander?
 • Is hij of zij goed in het opbouwen van relaties met anderen?
 • Wat kan gezegd worden over zijn of haar zelfmotivatie en aanpassingsvermogen?

Zet EIQ in om communicatie en persoonlijke betrokkenheid te verbeteren, een groep van gemotiveerde mensen te formeren en een toename van de productiviteit te genereren. Ontdek hoe EIQ binnen de organisatie ingezet kan worden om werknemers te selecteren, behouden, ontwikkelen en begeleiden.

GENERAL INTELLIGENCE ASSESSMENT (GIA)

GIA meet het leervermogen van een persoon. Het geeft inzicht in hoe snel iemand zich nieuwe taken eigen kan maken en hoe de persoon reageert op training. Reageert de persoon alert en adequaat en beschikt hij of zij over (veel) ontwikkel potentieel?

Het verschil tussen slagen en falen van een nieuwe medewerker wordt soms bepaald door de snelheid waarmee de persoon in staat is zich nieuwe taken en procedures eigen te maken. Een CV zegt niet alles. Zo voorspelt het niet wie snel en succesvol van start zal gaan. GIA meet het leervermogen van een persoon. De snelheid waarmee een kandidaat zich nieuwe vaardigheden eigen maakt en procedures aanleert is een indicator voor het potentieel dat diegene heeft om te groeien in een functie en zich te ontwikkelen. Ook geeft het enig inzicht in hoe degene reageert op een training of opleiding.

Essentiële aspecten

Voor iedere organisatie zijn twee aspecten essentieel. Ten eerste is het van belang dat leidinggevenden over het vermogen beschikken om zich voortdurend aan te passen aan het continue veranderende organisatieklimaat. Als tweede moeten de loyaliteit en betrokkenheid van succesvolle werknemers worden gewaarborgd. GIA laat zien welke leidinggevenden over het potentieel beschikken om veranderingen in gang te zetten en ermee om te gaan. Je krijgt meer zicht op de capaciteiten van uw werknemers, zodat je ze op het juiste vlak passende uitdagingen aan kunt bieden.

Rapportage

GIA is een online assessment. De gegenereerde rapportages beantwoorden onder andere onderstaande vragen betreffende kandidaten of werknemers:

 • Is de persoon in zijn of haar denken alert en opmerkzaam?
 • In hoeverre kan hij of zij zich aanpassen bij veranderingen?
 • Beschikt de persoon over het denkniveau dat in de functie wordt gevraagd?
 • Beschikt hij of zij over buitengewoon potentieel?
 • Is de persoon iemand die problemen aanpakt?
 • In hoeverre zal hij of zij profijt hebben van training of opleiding?
 • Wordt de persoon voldoende uitgedaagd in zijn of haar functie?
 • Is hij of zij in de functie opgewassen tegen een aanzienlijke mentale uitdaging?
 • Is de persoon in staat om veranderingen in de organisatie in gang te zetten?

Team Analyse (TTA)

Team analyse geeft inzicht in de betrokkenheid, motivatie en prestaties van een team. Vragen als: Is er onderlinge machtsstrijd? Wat motiveert de teamleden? Welke leiderschapsstijl zal hen inspireren? komen aan bod.

Teams

Teams vormen de fundering van elke organisatie. Toch is gebleken dan een meerderheid van de teams significant minder presteert dan maximaal haalbaar zou moeten zijn. Dit kost organisaties veel geld.

Hoe zorg je ervoor dat de teams in jouw organisatie presteren naar maximale kunnen? Stuur je teams aan als operationele units of benader je de teamleden op individuele basis?

Thomas Team Analyse

De Thomas Team Analyse (TTA) wordt gebruikt in combinatie met Thomas PPA en helpt inzicht te krijgen in de sterkten, beperkingen en waarde van een team voor uw organisatie. Het zal u helpen de prestaties van uw teams te verbeteren dankzij effectievere aansturing.

Meer weten of een assessment afspreken? Neem gerust contact op.

meer weten over assessments