Raat coaching, gevestigd te 7316 AB Apeldoorn, Regentesselaan 31, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Raat coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Raat coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het afhandelen van jouw betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Raat coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Raat coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Raat coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en wat volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens voorgeschreven is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden slechts aan derden verstrekt voor zover:

 • de kandidaat zijn/haar ondubbelzinnige toestemming hiertoe heeft verleend;
 • dit noodzakelijk is in het kader van de begeleiding van de kandidaat;
 • dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van de kandidaat en preventief inzake de gezondheid, het welzijn en de welbevinding van de kandidaat;
 • het geschiedt op gerechtelijk bevel;
 • het wordt vereist als gevolg van een wettelijk voorschrift / wettelijke verplichting;
 • het verenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Raat coaching zal geen derden toegang geven tot de persoonsgegevens van kandidaten, tenzij dit voor de uitoefening van haar werkzaamheden noodzakelijk is. Raat coaching verplicht de door haar ingeschakelde derden tot geheimhouding van de door haar verstrekte persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat deze uitsluitend worden gebruikt bij de uitvoering van de gevraagde werkzaamheden en in overeenstemming met het doel van de registratie.

Voortvloeiend uit het doel van de registratie zijn onder anderen als derden aan te merken:

 • opdrachtgevers en individuele ondernemingen met wie Raat coaching een overeenkomst heeft afgesloten;
 • de werkgever van de kandidaat.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Raat coaching gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken helpen ons om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Raat coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Raat notariaat personeelsadvies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Raat coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  .

Contactgegevens

www.raatcoaching.nl
Regentesselaan 31, 7316 AB APELDOORN
055 576 2669

Rianne Raat is de functionaris Gegevensbescherming van Raat coaching. Zij is te bereiken via .